પીપી યુ-ચેનલ

  • PP U-channel

    પીપી યુ-ચેનલ

    કદ: 40mm × 40mm × 40mm; 50mm × 50mm × 50mm; 60mm × 40mm × 60mm; 70mm × 50mm × 70mm; 80mm × 40mm × 80mm; 100mm × 50mm × 100mm; 44mm × 84mm × 44mm; 50mm × 63mm × 50mm; 50mm × 100mm × 50mm.

    લંબાઈ: < 8000 મીમી

    રંગો: કુદરતી, રાખોડી (RAL7032), સફેદ અને અન્ય કોઈપણ રંગ ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો અનુસાર.